Hasselt Carnaval 2020

 

 

 

 

Reglement betreffende de deelname aan de

Internationale Carnavalsstoet van Hasselt op zondag 22 maart 2020

 

1.      Enkel die verenigingen die tijdig hebben gereageerd, en die binnen de gestelde termijn de daartoe ter beschikking gestelde formulieren behoorlijk ingevuld hebben teruggezonden, komen in aanmerking om officieel aanvaard te worden om deel te nemen aan de Carnavalsstoet van Hasselt.

 

2.      Door hun inschrijving onderwerpen de verenigingen zich aan de bepalingen van dit reglement en erkennen zij hun verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die zich kunnen voordoen ingevolge de niet-naleving van dit reglement.

 

3.      De verenigingen die deelnemen aan de stoet, verbinden zich ertoe de richtlijnen op te volgen die hen gegeven worden door het inrichtend comité, of door personen die door het inrichtend comité worden gelast met de organisatie of de begeleiding van de stoet, alsook de richtlijnen gegeven door de politie.

 

4.      Het inrichtend comité, het Koninklijk Feestcomité der stad Hasselt, behoudt zich het recht voor op het laatste ogenblik, groepen of wagens waarvan de uitbeelding aanstoot zou kunnen geven op godsdienstig, zedelijk, politiek, syndicaal of wijsgerig gebied, uit de stoet te weren Alsook bij het vaststellen van overmatig alcohol gebruik. Desbetreffende verenigingen of groepen verliezen dan alle recht op enige vergoeding en verhaal tegen het inrichtend comité.

 

5.      Vanaf 12.00 uur kunnen de wagens via de controlepoort aan de kop van de Boudewijnlaan binnenrijden.

Om te kunnen deelnemen aan de stoet, moeten de verenigingen ten laatste om 13.00 uur aanwezig zijn op de aangeduide plaatsen. De vereniging die zich laattijdig opstelt op de haar toegewezen plaats bij de vorming van de stoet, zal slechts aanspraak kunnen maken op een gedeelte van de haar toegewezen vergoeding, behalve bij overmacht of ongeval. De verenigingen dienen ten laatste om 13.45 uur klaar te zijn om te vertrekken.

 

6.   De Carnavalsstoet vertrekt, behoudens uitzonderlijke afwijkingen, stipt om 14.11 uur.

 

7.   Eenmaal de stoet vertrokken is, dienen de groepen alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de stoet nutteloos dient halt te houden. Behoudens overmacht (defect), zal de wagen of groep zich zodanig opstellen dat de volgende groepen ongehinderd hun weg kunnen verder zetten. Zij die deze maatregel niet respecteren, worden door de stoetcommissarissen beboet. De boete zal evenredig zijn met de aard van de omvang van de inbreuk, waartoe ze kunnen uitgesloten worden en geen aanspraak maken op de contractuele overeenkomsten (vergoeding, uitwisseling).

      De aanwijzingen van de stoetcommissarissen dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

 

8.   Groepen die tijdens de stoet een dans- of showact opvoeren, mogen niet blijven stilstaan. Zij dienen steeds aan te sluiten op hun voorganger.

 

9.   Het inrichtend comité kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen die zich zouden voordoen zowel voor, tijdens als na de stoet, tenzij dit gevolg zou zijn van een duidelijk aanwijsbare fout van de inrichters.

 

10. Het inrichtend comité beslecht alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement, na de betrokkenen te hebben gehoord.

 

11. Het is ten strengste verboden om dronken personen te laten deelnemen en een tapinstallatie te gebruiken tijdens de stoet. Het is niet toegelaten om alcoholische dranken te gebruiken tijdens de stoet. Het inrichtend comité heeft het recht bij dronkenschap, in overleg met de politie, de bestuurder van de wagen uit de stoet te halen. Dit is eveneens ook van toepassing op de andere deelnemers van de groep in geval van dronkenschap. De groepsverantwoordelijke is hiervoor persoonlijk verantwoordelijk en dient hier permanent en nauwlettend op toe te zien, zoniet zal de groep meteen alle rechten op verdere deelname en vergoedingen verliezen.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        parafeer voor gelezen en goedgekeurd.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Het is ten strengste verboden (dit om veiligheidsredenen) dat de chauffeur van het trekkend voertuig gadgets, folders, snoepgoed, fruit, drank of andere snuisterijen uitgooit.

 

13   Het is bij politiebevel verboden om:

a)     fruit (appelen, sinaasappelen, enz.), eieren en andere harde voorwerpen (drankblikjes) uit te gooien

b)     kleine computerconfetti uit te gooien (confettikanon onder strikte voorwaarden en vooraf vermeld), alsook het gebruik van verf– en andere spuitbussen

c)      tijdens de stoet drukwerken te verspreiden met politieke en godsdienstige inslag

d)     hierboven vermelde voorwerpen naar personen te gooien die op een verdieping aan de ramen staan

e)     toeschouwers lastig vallen, te bevuilen, te kwetsen of hun bezittingen te beschadigen of te vernielen.

 

14. Elke vorm van stoffelijke of lichamelijke schade, voortvloeiend uit het niet naleven van art.13, zal onherroepelijk verhaald worden op de groepsverantwoordelijke. Het Koninklijk Feestcomité en de stad Hasselt wijzen elke verantwoordelijkheid af. Bij het niet naleven van dit artikel, zal een gedeelte of de volledige vergoeding niet uitbetaald worden.

 

15. Wanneer in dit stoetreglement sprake is van de groepsverantwoordelijke, dan slaat dit wel degelijk op de contactpersoon wiens naam voorkomt op het inschrijvingsformulier.

 

16.   Het is gedurende de stoet verboden om een verkoop te organiseren met de bedoeling financiële winsten te verwerven (steunkaarten, stickers, enz.).

 

17.   Groepen die een muziekinstallatie op hun wagen plaatsen, dienen erover te waken dat:

       a)  de luidsprekers alleen naar voor gericht zijn. Zo wordt de nakomende groep niet gestoord.

       b)  het muziekvermogen van de installatie maximum 1.000 watt bedraagt

       c)  het geluidvolume tot een aanvaardbaar peil van maximum 90 dB beperkt wordt

Besluit: “rijdende discotheken” zullen geen toestemming krijgen om deel te nemen aan de stoet.

 

18. In geval van overmacht (uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, enz.- deze opsomming is niet limitatief) kan de stoet volledig afgelast worden. In voorkomend geval vervalt dit contract en kan geen enkele aanspraak gemaakt worden op een vergoeding.

 

19. Het inrichtend comité zal in dit geval (art. 18) erover waken dat ieder contractueel gebonden groep telefonisch wordt verwittigd. Daarom is het uiterst belangrijk het telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres te vermelden op het inschrijvingsformulier. Zelfs in geval de stoet op de dag zelf wordt afgelast om reden zoals voorzien in art. 18, doet dit in hoofde van de deelnemende groep geen enkel recht op schadevergoeding ontstaan.

 

20. De groepen die met een voertuig aan de stoet deelnemen, verbinden zich ertoe steeds een schriftelijk bewijs van de verzekeringsmaatschappij (BA) bij zich te hebben.

 

21. Als de vereniging deelneemt met een praalwagen, zal deze de totale hoogte van 4 meter, een breedte van 3.25 meter en een totale lengte van 15 meter (exclusief trekker) niet overschrijden.
Controle op de afmetingen wordt gedaan bij de start van de stoet!

 

22. Een veiligheidsketting MOET aanwezig zijn tussen trekker en praalwagen.

 

23. Grote trekkers zoals vrachtwagens of trucks die het aankomend zicht van de praalwagens wegnemen, zullen niet toegelaten worden.

 

24. Publiciteit op de praalwagens mag enkel aangebracht worden aan de achterkant, met een totaal maximum oppervlakte van 2m² (twee). Wagens met meer publiciteit zullen uit de stoet verwijderd of naar de reclamestoet verwezen worden en ontvangen geen vergoeding.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     parafeer voor gelezen en goedgekeurd.

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                        

 

 

 

25. Geen afval zoals kartonnen dozen, plastiekafval e.a. op de openbare weg gooien. Gelieve dit te verzamelen op de wagen en te deponeren in de daarvoor speciale afvalcontainers die zich zowel op het traject als aan de ontbinding van de stoet bevinden.

 

26. De stoetbegeleiders zullen nauwlettend toezien op de juiste toepassingen van dit reglement en er zal door de stoetcommissarissen streng opgetreden worden bij gebeurlijke overtredingen.

 

27.   Op elke praalwagen moet een geldig, niet gebruikt, blusapparaat aanwezig zijn van het type 6 kg poeder ABC, ofwel van het type 9l water/schuim. Een blusapparaat van een personenwagen is niet voldoende. De aanwezigen op de wagen moeten op de hoogte zijn van de werking en bediening ervan. Er mag geen reserve brandstof aanwezig zijn op de praalwagen en het bijvullen tijdens de stoet is ten strengste verboden.

 

28.   De electrische installatie moet worden uitgevoerd naar de wettelijke voorschriften en op de verdeelkasten moet een pictogram aangebracht worden “ gevaar electrische spanning”.

 

29.   1 uur voor het vertrek zal de brandweer controles uitvoeren , de brandblussers dienen klaar te staan buiten aan de wagen voor inspectie. Bij weigering zal de praalwagen uitgesloten worden van deelname.

 

30.   De deelnemers kunnen parkeren op de parking van de Brandweer – Willekensmolenstraat.

       Wagens die langs de Boudewijnlaan staan kunnen verwijderd worden. De Boudewijnlaan is enkel voorzien voor Parking bussen.

 

 

OPSTELLING VAN DE STOET: BOUDEWIJNLAAN.

 

Nummer afhaling op vrijdag 20/03 vanaf 20:00u. in de carnavalloods

aan de Roverstraat te Tuilt Kuringen

 

CONTROLES VAN BRANDWEER EN POLITIE GEBEUREN BIJ DE

AANMELDING AAN DE KOP VAN DE BOUDEWIJNLAAN.

 

NIET VERGETEN!! INGEVULDE CHECKLIST BRANDVEILIGHEID

AF TE GEVEN BIJ CONTROLE.

GEEN CHECKLIST = GEEN DEELNAME AAN DE STOET.

 

HET GEBRUIKEN VAN CONFETTI EN UITWERPEN VAN KARAMELLEN WORDT TEN ZEERSTE AFGERADEN.

 

 

 

           

                                                                                               Voor gelezen en goedgekeurd,

                                                                                                        Naam + handteken.